School Anthem

Satya hi jeevan hai

Satya hamara dhyey hai

Satya hai marg dhyanka

Satya hai marg gyanka

Satya me such our shanty

Satya hi jeevan hai

Hum vidyarthi hai

Satyape chainewale

Satya hi marg bhaktika

Satya hi marg sahaktika

Sabka satya hai sathi

Satya hi jeevan hai

Satya pe chalna hai

Sabse yehi kahana hai

Mukti mile satyase

Sada amar ho satyase

Fatima ka hai ye sandesh

Satya hi jeevan hai.

© 2016 Fatima High School. All rights reserved. Powered by Rubix108 Technologies Pvt Ltd